POLITYKA PRYWATNOŚCI - OBOWIĄZUJE OD DNIA 05.05.2018r.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Zobowiązuję się do właściwego postępowania w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ochrony Twoich danych osobowych. Dlatego opracowałem niniejszą politykę prywatności i plików cookie ("Polityka"), która:
• określa administratora danych osobowych,
• określa rodzaje danych osobowych, które gromadzę,
• wyjaśnia, w jaki sposób i jakie dane osobowe gromadzę,
• wyjaśnia, jaki jest cel gromadzenia i przechowywania danych osobowych,
• wyjaśnia, jak długo będę przechowywał dane osobowe,
• wyjaśnia w jaki sposób będę chronił dane osobowe przez cały okres ich przechowywania,
• wyjaśnia prawa dostępu i modyfikacji danych osobowych.
Niniejsza Polityka obowiązuje również w przypadku, gdy kontaktują się Państwo ze mną lub to ja kontaktuję się z Państwem odnośnie moich Usług.
Państwa dane osobowe przetwarzam zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (2016/679) ("RODO") oraz innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest: JB PROJEKT Jarosław Bodak, ul. Koszykarska 8A/25, 54-134 Wrocław, NIP: 8942947005 (określane w tej polityce jako "ja", „administrator", "mnie", „moje").
Jest to jednoosobowa działalność gospodarcza, której właścicielem jest Jarosław Bodak.

Po zrealizowaniu danej dokumentacji projektowej i przekazaniu jej do Inwestora, Administratorem danych osobowych dla Państwa staje się Inwestor danej inwestycji, wskazany na oświadczeniu, które Państwo podpisują.

 

SPOSOBY I RODZAJE GROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe są gromadzone na dwa sposoby:
• od organów administracji państwowych, poprzez uzyskanie danych z ewidencji gruntów, takich jak wypisy z wykazu podmiotów i działek ewidencyjnych lub uproszczonych wypisów z rejestru gruntów
• bezpośrednio od Państwa, przez oświadczenie lub przez potwierdzenie dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości.
Gromadzę następujące dane osobowe:
a) Imiona i nazwiska,
b) Dane dot. miejsca zamieszkania oraz dane adresowe dla doręczeń,
c) Numer Księgi Wieczystej nieruchomości i inne dane identyfikujące nieruchomość,
d) Numery telefonów,
e) Adresy poczty elektronicznej,
f) Numer PESEL, data i miejsce urodzenia,
g) Numer i seria dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.

Zakres powierzenia określony w ust. 3 powyżej, może zostać w każdym momencie rozszerzony lub ograniczony przez Administratora danych.

Przetwarzam Dane osobowe wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy i zobowiązuję się stosować taki charakter przetwarzania Danych osobowych, który jest uzasadniony dla celu wykonania Umowy

 

CEL GROMADZENIA I PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane zbierane są na potrzeby wypełnienia obowiązków prawnych, a w szczególności sporządzenia dokumentacji formalno-prawnej dla projektowanej inwestycji oraz sporządzenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, a odbiorcami danych będą organy administracji państwowej oraz Inwestor i Dostawcy Usług dla Inwestora.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z tym, że Państwa dane gromadzę wyłącznie dla celów prawnych, związanych z realizacją inwestycji budowlanych, to okres przechowywania danych zwyczajowo jest równy okresowi istnienia obiektów budowlanych, wykonanych w ramach projektowanych przeze mnie inwestycji. Po realizacji dokumentacji projektowej i odebraniu jej przez Inwestora, dane osobowowe są usuwane z moich baz nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy powierzenia.

Jednocześnie informuję, że na Państwa wniosek dane te mogą zostać usunięte w każdym czasie.

 

SPOSÓB OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W FIRMIE JB PROJEKT JAROSŁAW BODAK
Ochrona Państwa danych osobowych i prawidłowe zarządzanie nimi jest dla mnie bardzo ważne. Poniżej przedstawiam niektóre środki bezpieczeństwa, które stosuję.

Używam zabezpieczeń komputerowych, takich jak zapory ogniowe, hasłowanie i szyfrowanie danych, a także egzekwuję fizyczną kontrolę dostępu do pomieszczeń, w których przechowywane są dokumenty w formie papierowej i elektronicznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa tych danych. Pomieszczenia, w których przechowywane są dane, są zamykane na klucz, nigdy nie są pozostawiane otwarte bez mojej obecności. Dostęp do danych ma wyłącznie właściciel firmy, tj. Jarosław Bodak.

Tak jak to jest możliwe, egzekwuję fizyczne, elektroniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w związku z gromadzeniem, przechowywaniem i ujawnianiem danych osobowych.

Jakkolwiek, stosuję odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Państwa danych osobowych, proszę mieć jednak na uwadze, że nie mogę zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych nam przez Państwa. Dane osobowe, które zbieramy od Państwa, mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu przeznaczenia znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ("EOG"). Mogą być również przetwarzane przez firmy działające poza EOG, które pracują dla mnie lub dla jednego z moich Dostawców Usług. W takim przypadku zapewniam, że Państwa prawo do prywatności jest respektowane zgodnie z niniejszą Polityką. Najczęstszym sposobem, z którego korzystam, aby osiągnąć ten cel jest zawarcie specyficznego rodzaju umowy, z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych (tzw. Klauzul Modelowych) lub w oparciu o zatwierdzony pakiet zasad ochrony prywatności, taki jak np. Tarcza Prywatności („Privacy Shield"), który znajduje zastosowanie przy przekazywaniu danych do USA.

Więcej informacji na temat transferu danych poza EOG, w tym kopię Klauzul Modelowych, można znaleźć na stronie:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_pl

 

PRAWO DOSTĘPU I MODYFIKACJI DANYCH
Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych osobowych przechowywanych przeze mnie. Nazywa się to wnioskiem o dostęp do danych i udzielenie informacji.

Administrator zapewnia dostęp do treści danych oraz ich poprawiania i usuwania w każdym czasie, a także zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być odwołana w każdym czasie.

Mają Państwo również prawo do:
a) żądania poprawienia informacji o Tobie - jeśli uważasz, że posiadamy niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe informacje o Tobie, skontaktuj się z nami, a my je poprawimy.
b) zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
• sprzeciw ogólny - rozpatrzymy wówczas Twój sprzeciw wobec wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych. Jeśli po wyważeniu, Twoje prawa, interesy i wolności przeważają nad naszymi interesami w korzystaniu z Twoich danych osobowych, na Twoje żądanie ograniczymy ich wykorzystanie (patrz sekcja 3 poniżej) lub je usuniemy (patrz sekcja 4 poniżej).
• sprzeciw w odniesieniu do marketingu bezpośredniego - w przypadku zgłoszenia takiego sprzeciwu zaprzestaniemy wykorzystywania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.
c) żądania ograniczenia przetwarzania - istnieje kilka sytuacji, w których możesz ograniczyć wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych, co obejmuje (ale nie ogranicza się do) przypadki, gdy:
• skutecznie zgłosiłaś/-eś sprzeciw ogólny (wymieniony w punkcie 2 powyżej);
• kwestionujesz dokładność danych osobowych, które przechowujemy;
• korzystaliśmy z Twoich danych osobowych niezgodnie z prawem, ale nie chcesz, abyśmy je usuwali.
Aby otrzymać informację o danych osobowych, które posiadam lub kopię tych danych, proszę
o kontakt telefoniczny pod numerem: 603 767 328.